POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem https://www.mediroy.pl, której właścicielem jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Rafał Rojek

§1 Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Rafał Rojek, NIP 8521845715, REGON 812394364, (dalej zwany Administrator”).                                
1.2 Dane kontaktowe Administratora: Adres do korespondencji: ul. Górna 18, 71-218 Bezrzecze
Adres e-mail: rejestracja@mediroy.pl
Numer telefonu: +48 606 263 551
1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

§2 Definicje

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
RODO - – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Polityka prywatności i plików cookies - niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.mediroy.pl
Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.
Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.

§3 Postanowienia ogólne

3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.mediroy.pl.
3.2 Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.
3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.
3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

§4 Cel, podstawa oraz czas przetwarzania danych

4.1 Formularz kontaktowy

 1. Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
  Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.
 2. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych?
  Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
  Uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Jaki jest okres przechowywania danych?
  Do upływu przedawnienia roszczeń.
 6. Czy podanie danych jest konieczne?
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

§5 Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

§6 Uprawnienia Użytkownika Serwisu

6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym kopię tych danych.
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: (a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
 4. prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
 7. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, prosimy o kontakt na dane kontaktowe Administratora.

§7 Przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§8 Polityka plików cookies

8.1 Cel wykorzystywania plików cookies

 1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

8.2 Rodzaje plików cookies:

 1. Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:
  • „cookies sesyjne”, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
  • „cookies trwałe”, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia
  • „cookies podmiotów trzecich”, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  • „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.3 Google Analytics

8.4 Pixel Meta (Facebook)

8.5 Zarządzanie plikami cookies:

 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
 3. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.mediroy.pl.

§9 Bezpieczeństwo danych

9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§10 Postanowienia końcowe

10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.

10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 7 maja 2024 r.

KONTAKT

ADRES

Ul. Górna 18,
71-218 Bezrzecze

TELEFON

91 81 80 199
600 774 553

E-MAIL

rejestracja@mediroy.pl